ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ


Το Αιγινήτειο Νοσοκομείο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του πρώτου καθηγητή Μιχαήλ Κατσαρά, - μαθητή του J.M. Charcot, - το 1904 χάρη στο
κληροδότημα του Διονυσίου και της Ελένης Αιγινήτου (βασιλικό διάταγμα 19/7/1904).
Αρχικά στέγαζε την έδρα της Νευροψυχιατρικής και αργότερα μετά τον διαχωρισμό των δύο εδρών (1963), την έδρα της Νευρολογίας και της
Ψυχιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).


Α' Νευρολογική Κλινική

Α' Ψυχιατρική Κλινική
Ανακοίνωση
Το Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών με προκήρυξη του ανακοινώνει την πρόσληψη,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αιγινητείου Νοσοκομείου, που εδρεύει στην Αθήνα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Βασ. Σοφίας 72, Τ.Κ. 115 28 - ΑΘΗΝΑ

απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας, υπ’ όψιν κας Γεωργίας Βράκα

Προθεσμία υποβολής
9/8/2017 - 18/8/2017

Προκήρυξη
Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6